Jerusalem Symphony Orchestra
 
    |   | bandcamp | |
 
 
Jerusalem Symphony Orchestra

Regulations for online ticket purchase

שלום וברוכים הבאים לאתר "התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור"    
 
האתר מופעל ע"י "התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור" מרח' שופן 5 אולם הנרי קראון  ת.ד. 4640 ירושלים 91040
טלפון:               1-700-70-4000


האתר מאובטח בפרוטוקול 1/2011
 
המסמך כולל 4 חלקים עיקריים:
מדיניות שימוש ופרטיות.
הדרכה וטיפים לגלישה באתר.
תקנון לרכישה באתר ובמשרד התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור.
מדיניות החזרת מוצרים (ביטול עסקה).
 
מדיניות שימוש ופרטיות

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") לאמור בתנאי השימוש. התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור (להלן: "התזמורת") רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

ביצוע הזמנות
המשתמש יכול להזמין באמצעות האתר כרטיסים לקונצרטים המועלים על ידי התזמורת.
רישומי המחשב בתזמורת יהוו ראייה לכאורה לכך שהנתונים המופיעים בהם הינם הנתונים אשר נמסרו על-ידי המשתמש.
לצורך ביצוע הזמנה או הרשמה, יידרש המשתמש למסור פרטים שונים - שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני או פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך (להלן: "שדות החובה"). המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה או רישום באתר מבלי למלא את שדות החובה.
הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי (אם יש כרטיס מנוי אז להוסיף). בעת הזמנת הכרטיסים באמצעות כרטיס אשראי יחויב המשתמש במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על-ידי חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה יהווה תנאי הכרחי לקבלת בקשת הלקוח לביצוע העסקה.
עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה. הכרטיסים שהמשתמש רכש באמצעות האתר ימתינו למשתמש בקופות התזמורת לפי השם שאותו מסר המשתמש באתר, ויימסרו בהצגת אמצעי התשלום ותעודת זהות.

תקלות באתר
בעת ביצוע ההזמנה באתר, כאמור לעיל וכן בעת השימוש באתר ייתכן כי יתרחשו תקלות שונות אשר ימנעו מן המשתמש שימוש רציף באתר. התזמורת תעשה ככל יכולתה לתיקון התקלות, כאמור, ולמשתמש באתר לא תהיינה כל טענה בקשר עם כך כלפי התזמורת.   

קניין רוחני
האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד קניין רוחני אשר שייך לתזמורת או לכל מי מטעמה (למשל, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר). על המשתמש להניח כי החומרים המוצגים באתר מוגנים על-ידי דיני קניין רוחני, אלא אם כן נאמר אחרת. אין למכור, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן החומרים שבאתר, או לעשות בהם שימוש מסחרי או ציבורי אחר, ללא קבלת הסכמת התזמורת לכך, מראש ובכתב.

הצהרת פרטיות
התזמורת מייחסת חשיבות רבה לפרטיותם של משתמשי האתר. מטרתה של הצהרה זו ושל ההוראות המפורטות להלן, הינה להסביר את מדיניות ומחויבות התזמורת לשמור על פרטיות המשתמש. הצהרה זו על הוראותיה מהווה חלק מתנאי השימוש באתר, ובעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לאמור בה, ולכך שלא יהיו לו כלפי התזמורת כל טענות בקשר עימה.

מאגר המידע
על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. ואולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות או להירשם למועדון באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע הזמנה, כאמור, יישמרו במאגר המידע של התזמורת.

אבטחת מידע והשימוש בו
במסגרת האתר פועלות מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש. מערכות אלה מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות האינטרנט. עם זאת, נוכח ההתפתחות הטכנולוגית כיום, אין לייחס למערכות אבטחת המידע ביטחון מוחלט, והתזמורת אינה מתחייבת כי המידע המאוחסן באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על-פי תנאי מדיניות זו, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:
ביצוע הזמנות ורכישת כרטיסים לקונצרטים המתקיימים על ידי התזמורת, כפי שיפורסם מפעם לפעם בפרסומי התזמורת ובאתר.
משלוח מידע ופרסומים בנוגע לתזמורת לכתובת הדואר האלקטרוני. המשתמש רשאי להודיע לתזמורת, בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.
יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.
תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

מסירת מידע
התזמורת מתחייבת להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על-ידי המשתמש וכן במקרים הבאים:
במקרה שהדבר נדרש לצורך ו/או במסגרת בקשה שהעלה המשתמש.
במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה.
במקרה שהתזמורת תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.
במקרה של מחלוקת, טענה, דרישה או כל הליך משפטי שיתנהל בין התזמורת לבין המשתמש.

סמכות שיפוט
על השימוש באתר והשירותים הניתנים בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע ממדיניות השימוש והפרטיות של האתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

הדרכה וטיפים לגלישה באתר
הכרטיסים המוצעים באתר של התזמורת.
כרטיסים בודדים לקונצרטים בסדרות השונות וקונצרטים מיוחדים
כרטיסי מנוי לסדרות ניתן לרכוש בקופת התזמורת


לכל עסקה באתר או בעסקה טלפונית מתווספים אוטומטית דמי טיפול בסך 15 ₪ לעסקה ללא תלות בכמות הכרטיסים או כמות הקונצרטים המוזמנת ולכן מומלץ במקרה שאתם מזמינים כרטיסים ליותר מקונצרט אחד לערוך קניה מרוכזת ב"סל" כדי שישולמו דמי טיפול רק פעם אחת.

ברכישת כרטיסים בדלפק התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור-אין מחייבים דמי טיפול !

אנו מבקשים את התחשבותכם בעת בחירת המושבים:
 
אם למשל יש שמונה כרטיסים פנויים ברצף ואתם מבקשים לרכוש רק 2 מתוכם אנא שימו לב לאופן הבחירה שלכם:אם תבחרו בדיוק  במחצית המרחק-תישארנה למכירה שתי שלשות של כרטיסים שאותן קשה למכור כי מרבית ההזמנות נעשות בזוגות המערכת אינה מאפשרת השארת כסאות מבודדים הזזה של כסא אחד לכאן או לכאן תפתור את הבעיה נודה לכם באם תשגיחו שיתרת הכרטיסים הנשארת בשורה שהזמנתם תהייה זוגית- לפחות בצד אחד. בעיקרון יש להתחיל לסמן מקומות לבחירתכם ממספר כסא אי זוגי.... ותודתנו נתונה לכם מראש
 
תקנון לרכישה באתר ובמשרדי התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור
 
התשלום אפשרי בכרטיסי אשראי ובתשלום אחד או לחילופין בתשלומי קרדיט (על חשבון המשתמש).             ברכישה בדלפק התזמורת ניתן לשלם באשראי וגם במזומן ולא מתווספים דמי טיפול. לא ניתן לשלם בשיקים ולא במט"ח.
 
 
את הכרטיסים המוזמנים ניתן לאסוף באחת מהאופציות הבאות (אין אנו שולחים כרטיסים בדואר!!!):
 
במשרדי התזמורת שני ימי עסקים מביצוע ההזמנה משעה 16-19 10-13 ועד יומיים לפני קיום הקונצרט. במקרים של קונצרטים גדולים יתכן זמן הכנה ארוך יותר ותופיע הודעה באתר האינטרנט.

ביום הקונצרט בקופת האולם _30 דקות לפני תחילת הקונצרט .
 
הקופה באולם הקונצרט פתוחה ביום הקונצרט מ_10:00 לפני הקונצרט ועד תחילת הקונצרט דקות לאחר המועד המפורסם להתחלת הקונצרט ! ל
מאחרים לא מובטחת כניסה ולא יוחזר כסף ולביטול הכרטיסים יש להודיע ביום הקונצרט עד השעה 13:00 .
 
על מנת לקבל כרטיסים שהוזמנו באתר או בטלפון חובה להציג בעת קבלת הכרטיסים את אותו כרטיס האשראי באמצעותו שילמתם עבורם בצירוף תעודה מזהה.
 
משרדי התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור נמצאים ברח' שופן 5 אולם הנרי קראון  ת.ד. 4640 ירושלים 91040 שעות פעילות הקופה: בימים א' - ה' 10:00-13:00 ובין 16:00-19:00 בימי קונצרט הקופה פתוחה רצוף מ 10:00-20:30
טלפון הקופה: 1-700-70-4000; פקס: 02-5611499
 
אין אפשרות להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה ואין אפשרות להחליף את סוג התשלום- חיוב אחד או בקרדיט. אין מושג של  "החלפת כרטיסים"!!! שינוי תאריך, מיקום או מחיר פירושו ביטול ההזמנה הראשונית [הכרוכה בדמי ביטול 5%] ופתיחת הזמנה חדשה. אנא מכם בצעו את ההזמנה כאשר אתם בטוחים שזה מה שאתם רוצים.
 
מקומות לכיסאות גלגלים מוקצים בהתאם להקצאת האתר בו מתקיים הקונצרט. רכישת כרטיסים אלו אפשרית באתר ובקופת התזמורת.

 ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות (במקרים חריגים) את המקומות שהוזמנו בהודעה מראש ללקוח.
 
 
מדיניות החזרת מוצרים
 
במקרה של ביטול קונצרט – יוחזר למשתמש כספו כנגד החזרת הכרטיסים השלמים למשרדי  התזמורת. אם הכרטיסים טרם נאספו על ידכם – יזכה אתכם המשרד באשראי. באם הכרטיסים בידיכם – עליכם להעבירם בשלמותם למשרדנו על מנת לקבל את הזיכוי. הזיכוי יבוצע לאותו כרטיס אשראי שבו שולמו הכרטיסים. (לא ניתן לקבל החזר בגין כרטיס שאינו שלם).
במקרה של שינוי קונצרט או מקום האירוע – רשאי מי שרכש כרטיסים לפני השינוי – לבטל את הזמנתו עד 7 ימים לפני יום האירוע ולקבל זיכוי מלא.
בקשות לביטול עסקה- בטלפון: 1700-70-4000. נא להצטייד בארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי או לחילופין מספר הזמנה. אם הכרטיסים בידי הלקוח עליו להחזירם למשרדי התזמורת כדי לבטל. התזמורת תחזור טלפונית לכל לקוח שזוכה, תמסור לו שהביטול בוצע ותצייד את המשתמש במספר הביטול. מספר הביטול הוא האסמכתא שהביטול בוצע . ללא מספר ביטול – לא תתקבלנה תלונות על זיכוי שלא בוצע.
 
ניתן לבטל עסקה בתנאים הבאים:

הביטול נעשה תוך 14 יום מביצוע העסקה ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שבעה ימי עסקים שאינם ימי מנוחה קודם ליום שבו הקונצרט אמור להתקיים.

לא ניתן לבטל כרטיסים לאירוע שהכרטיסים אליו אזלו, או לאירוע שמוצע מרגע מסוים במחיר מבצע.
נתקבלה בקשת ביטול- יחזור אליכם נציג שירות הלקוחות, יאשר הביטול וימסור לכם מספר אסמכתא לביטול.
ניתן לבטל חלק שרירותי מתוך ההזמנה – כלומר לא ניתן למשל לרכוש 3 כרטיסים ולבטל אחד מהם.
ביטול העסקה וזיכוי הלקוח מחייב החזרת הכרטיסים למשרדי התזמורת עד שבוע לפני הקונצרט.
 
המצאת פרטים כוזבים עלולה לגרור נקיטת אמצעים משפטיים. לתזמורת שמורה הזכות לבטל או שלא לאשר הזמנה בשל מסירת פרטים כוזבים או אי מסירת פרטים מלאים שמסירתם נדרשה.
התזמורת רשאית למנוע מהמשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר אם מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע בתזמורת הסימפונית ירושלים ו/או הפר את תנאי מדיניות השימוש של התזמורת ו/או נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם בעבור הזמנה שביצע מן התזמורת ו/או אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כשלהי.

דמי ביטול:

 
בוטלה עסקה שנעשתה באתר התזמורת הסימפונית או במשרדי התזמורת לפי התנאים לעיל- יחויב הלקוח בסך של 5% מגובה הסכום ששולם כדמי ביטול לעסקה. עצם בקשת הביטול מהווה אישור של הלקוח והסכמתו לחיוב דמי הביטול כאמור לעיל.
 
 
אנו מאחלים לכולכם גלישה מהנה, יעילה ומהירה באתר.
 
נשמח לקבל הערות / הארות / הצעות בתקווה שנוכל ליישם אותן ולשפר את השירות והנוחות של לקוחותינו.
 
כתובתנו: קופת התזמורת:  tickets@jso.co.il
שיווק - לאה פרנקל : leahf@jso.co.il
שיווק - חגית ישראלי: hagitg@jso.co.il

 
 
                                     בברכה,
                                                                     יאיר שטרן
                                                                  מנכל התזמורת
                                                                     לאה פרנקל
                                                             מנהלת מחלקת השיווק